وزارت راه و شهرسازي
English
منو
گزارش روند تشكيل كميته مشورتي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي و ضرورت ساماندهي و نظارت بر اين امر و در نتيجه، تدوين چارچوب و روالي قانونمند براي برگزاري آن، سال ها است كه مطمع نظر نهادها و گروه هاي مختلف حرفه اي، ذي نفعان و نهاد هاي متولي بوده است با توجه به جلسات متعددي كه با حضور متخصصيني از دانشكده هاي معماري و شهرسازي دانشگاه تهران، شهرداري تهران، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان نظام مهندسي، جامعه مشاوران ايران و گروهي از معماران شاخص كشور با عنوان چرايي و چگونگي مسابقات در دانشگاه تهران برگزار گرديد و نظر به تاكيد حاضرين جلسه برلزوم اجرايي نمودن آيين نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي مصوب 1381 شورايعالي انقلاب فرهنگي و پيرو موافقت مقام عالي وزارت، جناب آقاي دكتر آخوندي بر لزوم تشكيل دبيرخانه دائمي و هيات رسيدگي به اختلافات مسابقات (مطابق بند 10 و 11 آيين نامه مذكور)، با توجه به دستور مساعد جناب آقاي دكتر مظاهريان، معاون محترم مسكن و ساختمان، در تاريخ 4/5/1393، كميته مشورتي تشكيل گرديد تا مقدمات تشكيل اين دو نهاد فراهم گردد.


در جلسات كميته، ضمن آسيب شناسي امور برگزاري مسابقات، در خصوص سندهاي بالادست، تجارب معماران و شهرسازان برتر كشور، مستندات و مدارك موجود (پيشينه مطالعات)، فرايند و روند برگزاري مسابقات، نمونه ضوابط كشورهاي ديگر، كاربرگ ها و چك ليست هاي لازم براي ثبت در دبيرخانه دائمي مسابقات، بحث و تبادل نظر گرديد و تصميمات لازم در خصوص تدوين پيشنويس شيوه نامه هاي مرتبط با موضوع انجام پذيرفت. سر انجام با فراهم شدن بستر اين مهم، مقرر شد كه در ارديبهشت ماه 1394 اين دبيرخانه فعاليت خود را آغاز نمايد.

اعضاي كميته ضمن تشكر ويژه از مقام عالي وزارت، جناب آقاي دكتر آخوندي به دليل نگاه ويژه ايشان به حرفه معماري و شهرسازي، از جناب آقاي دكتر حامد مظاهريان و جناب آقاي دكتر پيروز حناچي بدليل حمايت هاي ايشان، كمال قدرداني و تشكر را مي نمايند.

اعضاي كميته مشورتي تشكيل دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي :
علي خدادادي، حميدرضا ناصر نصير، رهام مقصودلو، اوين كمانگرپور، مهرداد زواره محمدي، رضا خوانپايه

تاريخ انتشار: 09/02/94
كد مطلب: 004/94
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.