شنبه 3 تير 1396   13:12:40
 

دبيرخانه دائمي مسابقات طراحي معماري و شهرسازي
فرم هاي ثبت در سامانه مسابقات

 

راهنما:

فرم هاي ثبت در دبيرخانه مسابقات طراحي معماري و شهرسازي كه منطبق بر آيين نامه جامع و برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي (از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شماره 309/ د ش مورخ 26/01/1382) و با استفاده از راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران (نشريه شماره 240 معاونت امور فني، دفتر فني و تدوين معيارهاي معاونت برنمه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) مي باشد، به منظور ساماندهي مسابقات و قابليت برنامه ريزي، نظارت كنترل، مديريت و پيگيري شكايت احتمالي عوامل مسابقه تهيه شده و از چهار بخش عمده به شرح زير تشكيل شده است.

 فرم شماره يك: مشخصات اركان برگزاري مسابقه

در اين فرم مشخصات برگزاركننده (حقوقي يا حقيقي)، مدير مسابقه(شخص حقيقي)، و در صورت نياز مشاور مسابقه(حقوقي يا حقيقي) معرفي  ثبت مي گردد.

طبق بند ب بخش 1 آيين نامه، برگزاركننده شخص حقيقي يا حقوقي، دولتي يا غير دولتي است كه مسابقه را برگزار مي كند، مدير شخص حقيقي متخصصي است كه برگزاركننده وي را براي برنامه ريزي و مديريت برگزاري مسابقه انتخاب مي كند و مشاور شخص حقيقي يا حقوقي متخصص است كه در صورت لزوم براي برنامه ريزي و برگزاري مسابقه طرف مشورت مدير قرار مي گيرد.  
فرم شماره دو: مشخصات مسابقه

در اين فرم طبق ماده 13 بخش 2 و بندهاي 1 تا 4 بخش 4 آيين نامه جامع برگزاري مسابقات مي بايست برنامه اي مكتوب، جامع، موجز و گويا براي مسابقه ارائه گردد. در برنامه مسابقه مي بايست خواسته ها و نيازهاي برگزاركننده، از جمله موضوع طرح، هدف مسابقه، برنامه محتوايي و كالبدي، براورد مالي پروژه، مشخصات تفصيلي سايت و... مي بايست طبق بخش بندي پيشنهاد شده در اين فرم مشخص گردد.

همچنين بر اساس بند الف بخش 1 آيين نامه ضروري است نوع مسابقه از لحاظ محتوايي (طراحي اجمالي يا تفصيلي) و از لحاظ نوع و دامنه شركت كنندگان (آزاد ملي، آزاد بين المللي، محدود و دعوتي) و از لحاظ مراحل و نحوه داوري (يك مرحله اي و دو مرحله اي) تعيين گردد.
  فرم شماره سه: مشخصات داوران

طبق بند 3 بخش 5 آيين نامه، داوران بايد پيش از انتشار آگهي مسابقه انتخاب شوند و در روند تهيه برنامه مسابقه و به ويژه برنامه معماري نظارت و مشاركت داشته باشد. تعداد اعضاي اصلي هئيت داوران بايد فرد باشد و حداقل 1 نفر تا حداكثر 7 نفر به پيشنهاد مدير و تاييد برگزاركننده تعيين مي گردد و به ازاي هر سه نفر  عضو اصلي يك عضو علي البدل انتخاب مي شود.
  فرم شماره چهار: داوري و جوايز مسابقه

طبق مواد 13 و 14 بخش 2 آيين نامه و همچنين بند 6 راهنماي برگزاري مسابقات، ضروري است معيارهاي ارزشيابي طرح ها در دو بخش معيارهاي ثابت و متغير قبل از مرحله داوري و در برنامه مسابقه مشخص گردد و برنامه زماني مسابقه، جوايز شركت كنندگان و نوع مدرك درخواستي برگزاركننده براي تحويل توسط شركت كنندگان طبق فرمت پيشنهاد شده در فرم شماره چهار تكميل و ارائه گردد.

دانلود فايل تعهدنامه برگزار كننده مسابقه

دانلود فايل تعهدنامه داوران مسابقه

دانلود فايل آگهي مسابقه

براي ثبت نام اينجا كليك نماييد


--------------------------------


توجه: اگر در طي انجام فرآيند ثبت نام،سيستم دچار اختلال گرديد لطفا فرم‌هاي زير را بصورت دستي دانلود و پس از تكميل، آن را به ايميل دبيرخانه به آدرس ذيل ارسال نماييد.

دانلود فرم ثبت نام

ايميل: competition [@] mrud.ir

فايلها
Check List Architectural Competition_93-08-19.pdf 142.621 KB
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.